konstannons

nätbutik för originalkonst

Kommisionsavtal 

                                                                             Feb 2008

Mellan KONSTNÄR (nedan kallad konstnären) och Konstannons Sverige som är en bifirma till COOLBOX CONSULTING AB 556537-4989 Polhems väg 1, 148 35  ÖSMO. (nedan kallad Konstannons)

1. Inledning

Konstannons marknadsför genom sin hemsida www.konstannons.se konstverk till försäljning på uppdrag av upphovsmannen. Konstnären kan utan kostnad själv lägga ut sina egna konstverk till försäljning på hemsidan.

Detta sker i ett speciellt gränssnitt på hemsidan som konstnären får tillgång till efter registrering och godkännande.

2. Giltighetstid

Avtalet gäller från den dag konstnären godkänner avtalsvillkoren på Konstannons hemsida och kan skriftligen sägas upp med omedelbar verkan av bägge parter.

3. Konstverken

Endast verk där konstnären själv är upphovsman får läggas in.

Alla verk måste godkännas av Konstannons innan publicering sker.

Konstnären är ansvarig för att all information om konstverken och sig själv är riktiga.Osann information på hemsidan kan bedömas som vilseledande marknadsföring och Konstannons hålls skadeslöst mot eventuella krav som riktas mot Konstannons till följd av vilseledande marknadsföring.

Konstnären garanterar att han är upphovsman till konstverken samt äger rätt att sälja dem.

4. Marknadsföring

Konstannons har rätt att fritt använda bilder på konstverken i syfte att marknadsföra hemsidan och dess tjänst.

Konstannons har rätt att teckna samarbetsavtal och kampanjer som ger kunden max 10% rabatt på nettopriset, efter avdrag av frakt.

Konstnären ger Konstannons rätten att marknadsföra och sälja konstverken på hemsidan.Konstnären har rätt att marknadsföra samma konstverk även på andra sätt, dock skall Konstannons pris ligga minst 10 % lägre än de priser som anges av andra försäljare.

5. Leverans

När konstannons har sålt ett konstverk och full betalning erhållits ska konstnären meddelas om försäljningen via mail.Konstannons kommer också att via post sända alla fraktdokument och adressetiketter som behövs för leverans av konstverket till kund.

Konstnären ansvarar för emballering och transport av konstverket till speditören (f.n. posten).Konstverken ska emballeras på ett godtagbart sätt så att de inte skadas under transporten till kund.Om konstverket skadas på grund av bristfällig emballering ansvarar konstnären för denna skada.Övriga så kallade transportskador ansvarar speditören för och godset är försäkrat under transporten till kund.

6. Betalning

Konstannons är berättigad till provision på f.n. 20 % av nettoförsäljningspriset på sålda tavlor genom hemsidan. Nettoförsäljningspriset är fakturerat pris med avdrag för frakt och andra avgifter.Dock ej avdrag för moms som betalas av konstannons och ingår i provisionen. 

Kunden har rätt enligt lag att ångra sitt köp inom två veckor efter att ha mottagit konstverket.

Om kunden ej har anmält att han ångrar köpet inom ångertiden, ska Konstannons utan dröjsmål överföra konstnärens andel av köpeskillingen till ett av konstnären angivet konto.Konstnärens andel är fakturerat pris minus frakt minus konstannons provision.

Exempel:

  • konstverkets pris: 1000:-
  • frakt: 119:-
  • provision: 176:-
  • konstnärens andel: 705:-

7. Reklamationer

Konstannons är ansvariga för att handlägga alla reklamationer från kunder samt att hålla konstnären informerad om detta.

8. Personuppgifter

Konstannons har rätt att publicera och spara de personuppgifter och data som konstnären registrerar om sig själv och sina verk via databasen.

9. Överlåtelse

Detta avtal kan ej överlåtas eller på annat sätt föras vidare helt eller delvis till tredje part utan Konstannons skriftliga godkännande.

10. Force Majeure

Om avtalets fullgörande väsentligen försvåras pga. oförutsedd omständighet som part inte råder över ska den andra parten godta att den drabbade partens förpliktelser jämkas i skälig omfattning. Det åligger dock den drabbade parten att med rimliga insatser först försöka undanröja den svårighet som uppstått. Part som önskar åberopa force majeure ska omgående och skriftligen meddela detta till den andra parten.

11. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet skall avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans. Svensk rätt skall tillämpas.

Anmäl dig här

© 2019 Konstannons info@konstannons.se
Utvecklat med Compito Elements CMS